首页 Các cược 1xBet 博客详情

MH225y. Đ H7891; ng Xu | Ô! Tháng đổi giá! Một trăm triệu không được thưởng. | Vàng màu

2022-07-21 Loading... Các cược 1xBet

Việt Đông, đơn vị tiền tệ của Việt Nam. Được đánh dấu bởi 836;". Các đơn vị trợ giúp là h\ 224;O và Xu, 1 khiên =10 h\ 224;o=100 Xu. Vì mặt giá trị quá nhỏ, nó hiếm khi được sử dụng. Nó thường được đặt sau tên quốc gia để chỉ định đơn vị tiền tệ. Một số người nước ngoài, như người Việt Nam, gọi là "Dun" vnd.

Đây là một ghi chú tiếng Việt, với một giá trị mặt của vnd 1000, đã được phát hành trong 1988. Phía trước ghi chú là Hồ Chí Minh, chủ tịch của Đảng Lao động Việt Nam, và tổng thống Việt Nam, với biểu tượng quốc gia của Việt Nam ở giữa. Từ "Bá Cao, Cao, Cao, Cao Tổ Việt Nam" trên đỉnh nghĩa "Cộng hòa Việt Nam" ở Việt Nam"ở Việt Nam, và"mont enghin Dong"ở giữa nghĩa là"1000 Dong". Phía sau có một con voi đang chuyển gỗ. Với giá trao đổi hiện thời, 1000 vnd chỉ có thể được đổi với 0.3 yuan. Tuy nhiên, nó có giá trị bộ sưu tập, kiểu mới mua được khoảng 2-3 yuan trên thị trường đồng xu.